sobota, 20. avgust 2011

kolega


Iztok Sitar, stripar